Liên Hệ

© 2020 Ban Quan hệ quốc tế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024-35742022/ext.205-245

Email: anhtd@vcci.com.vn , linhp@vcci.com.vn